Atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir pageidavimus, rengiame visus reikalingus įmonės steigimo dokumentus pagal šias įmonių teisines formas:

  • Akcinė bendrovė (AB). Akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises. Akcinės bendrovės minimalus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 tūkst. eurų, akcininkų skaičius neribotas. Jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.
  • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises. Uždarosios akcinės bendrovės minimalus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 eurų. Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip.
  • Žemės ūkio bendrovė (ŽŪB).  Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovėje turi būti ne mažiau kaip 2 nariai. Maksimalus narių skaičius neribojamas. Tai įmonė, įsteigta gamybinei ir komercinei veiklai, kurioje pajamos per ūkinius metus už žemės ūkio produkciją ir suteiktas paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau kaip 50% visų realizavimo pajamų.
  • Kooperatinė bendrovė (KOOP).  Kooperatinė bendrovė – tai įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką ir naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatinės bendrovės valdyme. Kooperatinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kooperatinė bendrovė turi ne mažiau kaip 5 narius. Kooperatinės bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Kooperatinė bendrovė pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Kooperatinės bendrovės narys pagal kooperatinės bendrovės prievoles atsako už pajų priklausančiu įmokėti pajiniu įnašu.
  • Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) ir  Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB). Bendrijos steigėjai yra bendrijos veiklos sutartį sudarę asmenys. Bendrijos steigėjais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Bendrijoje turi būti ne mažiau kaip du steigėjai. Bendrija steigiama ir veikia pagal bendrijos veiklos sutartį. Bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
  • Individuali įmonė (IĮ).  Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo.  Individualią įmonę steigia vienas fizinis asmuo.  Individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.
  • Mažoji bendrija (MB). Tai ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys (ne daugiau kaip 10).  Mažoji bendrija yra tarpinis variantas tarp uždarosios akcinės bendrovės ir individualios įmonės, kadangi yra skirta kurti smulkujį, nereikalaujantį didelių investicijų, šeimos verslą – nėra minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimo. Visi mažosios bendrijos steigėjai nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

Mes parengsime visus reikalingus steigimo dokumentus, atliksime pavadinimo patikrą ir rezervavimą, atidarysime banko sąskaitą, pateiksime dokumentus notarui, parūpinsime registracijos adresą (jei reikia), užsakysime antspaudą ir paimsime dokumentus iš Juridinių asmenų registro. Mes pasirūpinsime, kad Jūsų įmonė būtų visiškai paruošta vykdyti veiklą.

Jei neturite pinigų  įstatiniui kapitalui suformuoti - ne problema.  Jūs galite nusipirkti įsteigtą įmonę. Įsteigiame ir parduodame jau įsteigtas įmones Lietuvoje su suformuotu 2500 EUR- 28 000 EUR įstatiniu kapitalu. Įmonės yra be įsiskolinimų ar kitokių įsipareigojimų.

Atsižvelgsime į Jūsų pageidavimus ir pateiksime Jums palankiausią pasiūlymą. Susisiekite su mumis.